b03731-006

異體字

部首筆畫

夕-19-22

 

內 容

〔關鍵文獻〕

俗書刊誤.卷七.略記字始》。

 

b03731-005

異體字

部首筆畫

肉-06-11

 

內 容

〔關鍵文獻〕

宋元以來俗字譜.肉部》引〈三國志平話〉。

◎「」或為「」。

△「」疑另為「 」之異體。

 

b03731-001

異體字

部首筆畫

肉-06-12

 

內 容

〔關鍵文獻〕

宋元以來俗字譜.肉部》引〈嶺南逸事〉。

漢語大字典.肉部》。

△「」疑另為「 」之異體。

 

凡同此偏旁,文獻多見類似變化可視為異體演變之例。

 

b03731-007

異體字

部首筆畫

肉-07-11

 

內 容

〔關鍵文獻〕

集韻.上聲.獮韻》。

重訂直音篇.卷二.肉部》。

漢語大字典.肉部》。

◎「」,今標準字體作「脟」 。

 

#「」另兼正字。

 

b03731-002

異體字

部首筆畫

肉-19-23

 

內 容

〔關鍵文獻〕

字彙補.肉部》。

中文大辭典.肉部》。

 

b03731-003

異體字

部首筆畫

肉-19-24

 

內 容

〔關鍵文獻〕

玉篇.肉部.字》。

 

b03731-004

異體字

部首筆畫

肉-19-24

 

內 容

〔關鍵文獻〕

廣韻.上聲.獮韻》。

歷代書法字彙.肉部》。

 

b03731-008

異體字

部首筆畫

肉-23-27

 

內 容

〔關鍵文獻〕

正字通.肉部》。

◎「」,今標準字體作「 」。

#「」另兼正字。

牷u」之異體。