b02426-010

異體字

研訂者

陳新雄

音 讀

ㄅ|ㄠ

內 容

」為「熛」之異體。《四聲 篇海.火部》:「,音熛字古文。 」《中華字海.火部》:「,同熛 。見《篇海》。」今定作「熛」之異體。

b02426-004

異體字

研訂者

陳新雄

音 讀

(一)ㄅ|ㄠ (二)ぇㄆ|ㄠ えㄆ|ㄠˇ ぉㄆ|ㄠˋ

內 容

」為「熛」之異體。《龍龕 手鑑.火部》:「俗, 二古文。古漂,三。」《中華字海.火部》:「 同熛,見《龍龕》。」按:《龍龕手鑑.火部》「 之俗字,而《字學三正》謂 為熛之古文異體,故今定作「熛」之異體。

△「」疑另為「」之異體。

b02426-001

異體字

研訂者

陳新雄

音 讀

ㄅ|ㄠ

內 容

」為「熛」之異體。《說文 .火部》:「,火飛也。從火票 聲。讀若摽。甫遙切。」《正字通.火部》:「熛,俗 字。」又:「 ,熛本字,火飛也。從火諧音, 篆作,小篆作 ,篆作 ,楷作熛。《說文》:『 ,火飛也,力昭切。』『,火 飛也。甫遙切。』同義分二音,非。從 為正。」按:熛為之楷化字 ,《正字通》謂為熛之本字,故今 定作「熛」之異體。

b02426-003

異體字

研訂者

陳新雄

音 讀

(一)ㄅ|ㄠ (二)ぇㄆ|ㄠ えㄆ|ㄠˇ ぉㄆ|ㄠˋ

內 容

」為「熛」之異體。《四聲 篇海.火部》:「,古文,音熛。 」《字學三正.體製上.古文異體》:「 、熛。」按:為熛之古文異 體,故定作「熛」之異體。

△「」疑另為「」之異體。

b02426-002

異體字

研訂者

陳新雄

音 讀

ㄅ|ㄠ

內 容

」為「熛」之異體。《說文 .火部》:「,火飛也。從火票 聲。讀若摽。甫遙切。」《康熙字典.火部》:「 ,熛本字。」按: 為篆文楷化字,熛則楷體,故今定作「熛」之異體。