a01859-002

異體字

部首筆畫

手-02-05

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

碑別字新編.六畫.朽字》引〈魏元平墓誌〉。

牷u」之異體。

 

a01859-008

異體字

部首筆畫

手-02-05

 

內 容

〔關鍵文獻〕

碑別字新編.六畫.朽字》引〈魏韓顯宗墓誌〉。

 

a01859-010

異體字

部首筆畫

手-03-06

 

內 容

〔關鍵文獻〕

偏類碑別字.木部.朽字》引〈唐信義府右果毅都尉韓邏墓誌〉。

 

a01859-006

異體字

部首筆畫

木-03-07

 

內 容

〔關鍵文獻〕

偏類碑別字.木部.朽字》引〈魏南石窟寺碑〉。

中華字海.木部》。

 

a01859-001

異體字

部首筆畫

木-03-07

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

金石文字辨異.上聲.梗韻.朽字》引〈唐馮善廓造浮圖銘〉。

◎「」,今標準字體作「杇」。

#「」另兼正字。

牷u」之異體。

牷u」之異體。

 

a01859-009

異體字

部首筆畫

木-03-07

 

內 容

〔關鍵文獻〕

碑別字新編.六畫.朽字》引〈齊李清為李希宗造象〉。

中華字海.木部》。

 

a01859-007

異體字

部首筆畫

木-03-07

 

內 容

〔關鍵文獻〕

偏類碑別字.木部.朽字》引〈齊雹水村五十人造象〉。

中華字海.木部》。

 

a01859-003

異體字

部首筆畫

歹-02-06

 

內 容

〔關鍵文獻〕

玉篇.歹部.字》。

廣韻.上聲.有韻》。

異體字手冊.六畫》。

#「」另兼正字。

牷u」之異體。

 

a01859-004

異體字

部首筆畫

歹-02-07

 

內 容

〔關鍵文獻〕

漢隸字源.上聲.有韻.朽字》引〈淳于長夏承碑〉。

集韻.上聲.有韻》。

異體字手冊.六畫》。

牷u」之異體。

牷u」之異體。

 

a01859-011

異體字

部首筆畫

歹-03-07

 

內 容

〔關鍵文獻〕

字彙.歹部》。

漢語大字典.歹部》。

牷u」之異體。

 

a01859-005

異體字

部首筆畫

歹-04-08

 

內 容

〔關鍵文獻〕

金石文字辨異.上聲.梗韻.朽字》引〈漢洃_長夏承碑〉。