a00345-005

異體字

部首筆畫

刀-10-12

 

內 容

〔關鍵文獻〕

經典文字辨證書.刀部》。

 

a00345-001

異體字

部首筆畫

力-06-08

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

集韻.去聲.願韻》。

牷u」之異體。

 

a00345-002

異體字

部首筆畫

力-07-09

 

內 容

〔關鍵文獻〕

漢隸字源.去聲.願韻.券字》引〈涼州刺史魏元丕碑〉。

◎「」字或為「」。

牷u」之異體。

 

a00345-003

異體字

部首筆畫

豕-05-12

 

內 容

〔關鍵文獻〕

偏類碑別字.刀部.券字》引〈南漢馬氏二十四娘買地券〉。