a00173-014

異體字

部首筆畫

人-08-10

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

集韻.去聲.線韻》。

#「」另兼正字。

 

a00173-010

異體字

部首筆畫

人-09-11

 

內 容

〔關鍵文獻〕

隸辨.去聲.線韻.字》引〈劉寬碑〉。

 

a00173-009

異體字

部首筆畫

人-10-12

 

內 容

〔關鍵文獻〕

隸辨.去聲.線韻.字》引〈堯廟碑〉。

 

a00173-001

異體字

部首筆畫

力-06-08

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

說文.力部》段注云。

牷u」之異體。

 

a00173-008

異體字

部首筆畫

力-07-09

 

內 容

〔關鍵文獻〕

隸辨.去聲.線韻.字》引〈魏元丕碑〉。

◎「」字或為「」。

牷u」之異體。

 

a00173-019_1

異體字

部首筆畫

力-08-10

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

廣韻.去聲.線韻》。

◎「」或為「唌v。

牷u」之異體。

 

a00173-017

異體字

部首筆畫

力-09-11

 

內 容

〔關鍵文獻〕

四聲篇海.力部》。

 

a00173-002

異體字

部首筆畫

力-10-12

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

正字通.力部》。

 

a00173-012

異體字

部首筆畫

彳-09-12

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

碑別字新編.十畫.倦字》引〈周張滿澤妻郝氏墓誌〉。

 

a00173-011_1

異體字

部首筆畫

心-08-11

 

內 容

〔關鍵文獻〕

金石文字辨異.去聲.霰韻.倦字》引〈唐道振禪師塔銘〉。

#「」另兼正字。

 

a00173-003

異體字

部首筆畫

心-08-11

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

正字通.心部》。