a04658-002

異體字

研訂者

周小萍

音 讀

(二)ぇㄎㄤˇ えㄤ (一)ぇㄍㄤ えㄎㄤˋ #ㄏㄤˊ

內 容

(二)

」為「骯」之異體。「骯」字《說文》未見。《四聲篇海.骨部》骯:「口朗 切,骯髒,體盤也。」《字彙.骨部》、《正字通.骨部》骯字注:「骯髒,倖(悻) 直貌。」《集韻.去聲.蕩韻》、《類篇.骨部》骯,云:「骯髒,體胖也。」骯髒, 今俗謂不潔也。音ㄤ。

《異體字手冊.八畫》骯字作。《學生簡體字字典.骨部》「骯」簡作「」( 3922),又於肉部「」旁注(骯),即指。《中華字海.骨部》骯〔 〕。收「」為「骯」的簡化字。《中日朝漢字字形對照.八畫》,收「」「骯」 二形。《漢語大字典.月部》肮,為骯的簡化字。

」字既為「骯」通行之簡化字,可收為異體。

◎「」,今標準字體作「肮」。

 

#「」另兼正字。

(一)「」之異體。

a04658-001

異體字

研訂者

周小萍

音 讀

ぇㄎㄤˇ えㄤ

內 容

」為「骯」之異體。「骯」字《說文》未見。《玉篇.骨部》「骯」 :「口朗切。髒體盤。」

《龍龕手鏡.骨部》、《龍龕手鑑.骨部》收「」之字形,云:「苦浪 反。髒也。」《四聲篇海.骨部》骯:「口朗切。骯髒,體盤也。」又收「 」字,云:「苦浪切。髒也。」此之右形「 」或因筆勢所致,當與無別。今據《字彙補.骨部》「 」:「與骯同」。《康熙字典.備考.骨部》引《龍龕》,同骯。《異體 字手冊.八畫》以「」為肮(骯)之或體。故收「」為「骯」之 異體。