a01757-001

異體字

研訂者

金周生

音 讀

ㄒ|ㄣ

內 容

」為「新」之異體。新,《說文解字.斤部》:「,取木也。從斤、新聲。」《 四聲篇海.一部》收「」字,注云:「古文新字。」《字學三正.體製上.古文異體 》亦以「」即「新」字。《字彙補.工部》「」下亦云:「古文新字。」按:「 」字或由「新」之古文訛變而來,如甲文作後下九.一,金文作師酉簋。文獻多收 「」形以為即「新」字,故「」當為「新」之異體字。

a01757-003

異體字

研訂者

陳新雄

音 讀

ㄒ|ㄣ

內 容

」為「新」之異體。段注本《說文解字.斤部》:「,取木也。從斤睋n。」《 俗書刊誤.卷一.平聲.真韻》:「,作新非,作親亦非。」《正字通.斤部》: 「新,思今切,音辛,對舊之稱。……《說文》:『,取木也。』與薪混。一說從斤 諧聲,會伐本除舊布意,本作。十畫。篆作。舊本省作新。誤。」按: 為新之本字,故定作「新」之異體。

a01757-002

異體字

研訂者

金周生

音 讀

ㄒ|ㄣ

內 容

」為「新」之異體。新,《說文解字.斤部》:「,取木也。從斤、新聲。」《 漢隸字源.平聲.真韻》引〈梁相孔耽神祠碑〉新作「」,《字彙補.辛部》「」 下云:「〈孔溢O〉新字。」《中華字海.片部》下亦云:「同新。見《字彙補》。 」按:依《異體字例》,凡「斤」形多作「片」,「」字從片,睋n,故當為「新」 之異體字。