a04796-058

附錄字

部首筆畫

八-06-08

內 容

」,形見《龍龕手鑑.臼部》:「,持爾反。」待考。


a04796-056

附錄字

部首筆畫

山-07-10

內 容

」,形見《龍龕手鏡.山部》:「,古文,音齒,三同。」、《龍龕手鑑.山部》:「,古文,音齒,三同。」待考。


a04796-062

附錄字

部首筆畫

山-08-11

內 容

」,形見《四聲篇海.山部》:「,音齒。」待考。

#「」另兼正字。

牷u」之異體。


a04796-057

附錄字

部首筆畫

山-14-17

內 容

」,形見《龍龕手鏡.山部》:「古文,音齒,三同。」、《龍龕手鑑.山部》:「,古文,音齒,三同。」、《四聲篇海.山部》:「,古文,音齒。 」待考。


a04796-063

附錄字

部首筆畫

ど-14-17

內 容

」,形見《龍龕手鑑.凵部》:「,音齒。」、《四聲篇 海.凵部》:「,音齒。」待考。


a04796-060

附錄字

部首筆畫

止-10-14

內 容

」,形見《四聲篇海.止部》:「,音齒。」待考。


a04796-064

附錄字

部首筆畫

臼-05-11

內 容

」,形見《字彙補.臼部》:「,〈唐許敬宗賀慶雲表〉雕題鏤 之類,音未詳。按《集韻》古齒字作,此疑齒字之訛。」、《康熙字典.臼部》:「,音未詳。〈唐許敬宗賀慶雲表〉雕題鏤 之類。《字彙補》按集韻,古齒字作,此疑齒字之訛。」、《佛教難字字典.齒部》:「…… ……。」待考。


a04796-061

附錄字

部首筆畫

臼-09-16

內 容

」,形見《四聲篇海.臼部》:「,昌里切。」待考。


a04796-059

附錄字

部首筆畫

齒-00-17

內 容

」,形見《四聲篇海.止部》:「,音齒。」待考。