a00849-030

附錄字

部首筆畫

一-04-05

內 容

」,形見《龍龕手鏡.一部》:「,古文音初。,古文音天。 ,同上。」、《中華字海.一部》:「,同『天』。字見《龍龕》。」待考。


a00849-028

附錄字

部首筆畫

一-04-05

內 容

」,形見《龍龕手鏡.一部》:「,二,古文音天。」、 《龍龕手鑑.一部》:「,二,古文音天。」待考。

牷u」之異體。


a00849-032

附錄字

部首筆畫

一-05-06

內 容

」,形見《龍龕手鏡.一部》:「,古文音初。 ,古文音天。,同上。」、《龍龕手鑑.一部》:「 ,古文音天。,古文音天。,同上。」待考。


a00849-027_3

附錄字

部首筆畫

一-05-06

內 容

」,形見《中華字海.一部》:「,同『天』。唐武則天所造字。唐《封祀禪碑》:『 浮紫氣,知赤帝之將興。』」還原未見,待考。


a00849-036

附錄字

部首筆畫

一-08-09

內 容

」,形見《四聲篇海.一部》:「,音天。」待考。


a00849-034

附錄字

部首筆畫

人-16-18

內 容

」,形見《四聲篇海.弗部》:「,音天。」待考。


a00849-029

附錄字

部首筆畫

几-03-05

內 容

」,形見《龍龕手鏡.一部》:「,二,古文音天。」、 《龍龕手鑑.一部》:「,二,古文音天。」 、《中華字海.几部》:「,同『天』。字見《龍龕》。」待考。

牷u」之異體。


a00849-035

附錄字

部首筆畫

大-08-11

內 容

」,形見《四聲篇海.弗部》:「,音天。」待考。